آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-12-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-11-17
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-12-29
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-11-17
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-11-17
تاریخ شروع جشنواره
1398-02-12
تاریخ پایان جشنواره
1398-02-12

برگزار کنندگان

دانشگاه علّامه طباطبایی
دانشگاه علّامه طباطبایی

جایزه حقوق شهروندی
جایزه حقوق شهروندی


login